Team Jaap de Boer / Wim van Engen / Jan van Engen / John Folkers
-2015-039-652021
Country image

Derby Ace Pigeon

points

Average Speed

m/min

3 Races Cup


- / - (-%)

- m/min

- / - (-%)

- m/min

- / - (-%)

- m/min

- / - (-%)

- m/min

- / - (-%)

- m/min

- / - (-%)

- m/min

Race Position Number of pigeons Percent Speed [m/min] Distance [km]
Race 1 - - - - -
Race 2 - - - - -
Race 3 - - - - -
Race 4 - - - - -
Semi-final - - - - -
Final race - - - - -

Pigeon pedigree image